Filozofska istraživanja 153 (1/2019)

17915

Sadržaj Puni tekst
Sadržaj (str.1-1) hrvatski 322 KB
Content (str.2-2) engleski 322 KB
Contenu (str.2-2) francuski 322 KB
Inhalt (str.2-2) njemački 322 KB
Ostalo
Aporije psihe (str.3-8) hrvatski 322 KB
Luka Janeš
Uvodnik
Nova Politika doživljaja i R. D. Laingove stare »nove ideje« (str.9-16) hrvatski 388 KB
The New Politics of Experience and R. D. Laing’s Old “New Ideas” (str.9-16) engleski 388 KB
Theodor Itten
Izlaganje sa skupa
Tumačenje sebstva. Paul Ricœur (str.17-31) hrvatski 378 KB
Interpreting the Selfhood. Paul Ricœur (str.17-31) engleski 378 KB
Tanja Todorović
Izvorni znanstveni članak
Predodžba i patologija u filozofiji i psihoterapiji (str.33-47) hrvatski 400 KB
Representation and Pathology in Philosophy and Psychotherapy (str.33-47) engleski 400 KB
Aleksandar Fatić
Izvorni znanstveni članak
Žižekova nezavršena kopernikanska revolucija (str.49-56) hrvatski 325 KB
Žižek’s Unfinished Copernican Revolution (str.49-56) engleski 325 KB
Eva Dolar Bahovec
Prethodno priopćenje
Psihoanaliza: volja za promjenom (str.57-68) hrvatski 356 KB
Psychoanalysis: Will to Change (str.57-68) engleski 356 KB
Štefanija Kožić
Prethodno priopćenje
Kunstangst. Tjeskoba kao definirajući moment estetskog iskustva (str.69-77) hrvatski 357 KB
Kunstangst. Anxiety as a Defining Moment of Aesthetical Experience (str.69-77) engleski 357 KB
Anders Bille Petersen, Nils Bloch-Sørensen
Prethodno priopćenje
Autonomija umjetnosti iz jungovske perspektive (str.79-95) hrvatski 385 KB
Autonomy of Art from a Jungian Perspective (str.97-95) engleski 385 KB
Kristina Vasić
Izvorni znanstveni članak
Kompleksi (str.97-102) hrvatski 311 KB
Complexes (str.97-102) engleski 311 KB
Dragutin Vučković
Izlaganje sa skupa
»Kakav je osjećaj?« – o onome što je posrijedi u sudovima ukusa i emocionalnom samoznanju (str.103-117) hrvatski 382 KB
“How Does It Feel?” – On What Plays in Judgments of Taste and Emotional Self-Knowledge (str.103-117) engleski 382 KB
Rômulo Eisinger Guimarães
Izvorni znanstveni članak
Tko je tu lud? ‘Ludilo’ kao pretpostavka umjetničkog djela (str.119-134) hrvatski 798 KB
Who is Mad Here? ‘Madness’ as a Presupposition of Artwork (str.119-134) engleski 798 KB
Goran Sunajko
Izvorni znanstveni članak
Afirmacija psihološke uloge medija u procesima suvremene zapadne indoktrinacije(str.135-158) hrvatski 506 KB
Affirmation of the Psychological Role of Media in the Processes of Western Indoctrination (str.135-158) engleski 506 KB
Danijela Godinić
Prethodno priopćenje
Povijesni razvoj institucionalizacije ranjivih skupina. Primjer Prihvatilišta odraslih Narodnog odbora grada Zagreba (str.159-170) hrvatski 359 KB
Historical Development of the Institutionalisation of Vulnerable Groups. Example of the Adult Shelter of the National Committee of the City of Zagreb (str.159-170) engleski 359 KB
Jelena Seferović
Prethodno priopćenje
Epistemička nepravda, autizam i pokret neuroraznolikosti (str.171-188) hrvatski 464 KB
Epistemic Injustice, Autism and the Neurodiversity Movement (str.171-188) engleski 464 KB
Kristina Lekić Barunčić
Izvorni znanstveni članak
Prosudbeno vjerovanje (str.189-199) hrvatski 345 KB
Judgmental Belief (str.189-199) engleski 345 KB
Matjaž Potrč
Stručni rad
Odnos svijesti (vremena-epohe) i predmetnosti u kockarskom umu (str.201-212) hrvatski 360 KB
Relation Between the Consciousness (Time-Epoch) and Objectness in the Gambler’s Mind (str.201-212) engleski 360 KB
Luka Maršić, Daniela Vojnović
Izvorni znanstveni članak
Tragoedia Humana: problem idealističkog promašaja (str.213-223) hrvatski 489 KB
Tragoedia Humana: The Problem of Idealistic Failure (str.213-223) engleski 489 KB
Bernard Špoljarić
Prethodno priopćenje
Prigovor savjesti i pravnička profesija. Kritički ogled o pravnoj (ne)kulturi (str.225-245) hrvatski 426 KB
Conscientious Objection and Legal Profession. Critical Review about Legal (Lack of) Culture (str.225-245) engleski 426 KB
Josip Berdica, Tomislav Nedić
Izvorni znanstveni članak
Besmisao »primijenjene etike«. Od etičkog vakuuma do etičkog apsurda (str.247-264) hrvatski 442 KB
The Nonsense of “Applied Ethics”. From Ethical Vacuum to Ethical Absurdity (str.247-264) engleski 442 KB
Ante Čović
Izvorni znanstveni članak
Robert Torre: Ima li života prije smrti? Iskustvo prvog lica (str.265-268) hrvatski 315 KB
Danijela Godinić
Recenzija, Prikaz
Theodor Itten, Ron Roberts: Nova politika doživljaja (str.268-273) hrvatski 336 KB
Luka Janeš
Recenzija, Prikaz
Vojko Strahovnik: Moralna teorija. O prirodi morala (str.273-276) hrvatski 290 KB
Marko Kos
Recenzija, Prikaz
Matjaž Potrč: Jezik, misao i predmet (str.276-279) hrvatski 291 KB
Štefanija Kožić
Recenzija, Prikaz
Matjaž Potrč: Dinamična filozofija (str.279-283) hrvatski 318 KB
Roni Rengel
Recenzija, Prikaz