upravni i nadzorni odbor HFD-a

UPRAVNI ODBOR

Prof. dr. sc. Hrvoje Jurić, predsjednik

(Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu)

Josip Guć, mag. educ. phil. et hist., tajnik

(Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu)

Doc. dr. sc. Ivana Buljan

(Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu)

Kristijan Gradečak, mag. phil.

(Varaždin/Zagreb)

Dr. sc. Suzana Maslać

(Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku)

Doc. dr. sc. Darija Rupčić Kelam

(Filozofski fakultet Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku),

Doc. dr. sc. Sandro Skansi

(Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu)

Prof. dr. sc. Fulvio Šuran

(Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli)

Dr. sc. Nives Triva

(Gimnazija Antuna Vrančića, Šibenik)

 

NADZORNI ODBOR

Izv. prof. dr. sc. Ivo Džinić, predsjednik

(Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu)

Mr. sc. Perislava Bešić-Smlatić

(Srednja škola Ivana Lucića, Trogir)

Doc. dr. sc. Ljudevit Fran Ježić

(Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu)