Upravni i nadzorni odbor HFD-a

UPRAVNI ODBOR

Prof. dr. sc. Hrvoje Jurić, predsjednik

(Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu)

Nikolina Mišić, prof., dopredsjednica

(XII. gimnazija, Zagreb)

Jan Defrančeski, mag. educ. phil. et mag. ling., tajnik

(Sveučilišni centar za integrativnu bioetiku Sveučilišta u Zagrebu)

Doc. dr. sc. Ivana Buljan

(Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu)

Doc. dr. sc. Sandro Skansi

(Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu)

Bernard Špoljarić, mag. phil.

(Zagreb)

Prof. dr. sc. Fulvio Šuran

(Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli)

Doc. dr. sc. Iris Vidmar Jovanović

(Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci)

Doc. dr. sc. Pavao Žitko

(Filozofski fakultet Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku)

 

NADZORNI ODBOR

Prof. dr. sc. Ivo Džinić, predsjednik

(Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu)

Dr. sc. Josip Guć

(Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu)

Lidija Knorr, mag. phil. et mag. bibl.

(Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu)