statut HFD-a

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama (Narodne novine, broj 74/14) i članka 24. Statuta Hrvatskog filozofskog društva od 28. studenoga 1997., Skupština Hrvatskog filozofskog društva na sjednici održanoj 30. rujna. 2015. donijela je

STATUT
Hrvatskog filozofskog društva

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Statutom uređuje se za Hrvatsko filozofsko društvo (u daljnjem tekstu: HFD) naziv, sjedište, zastupanje, ciljevi i djelatnosti kojima se ostvaruju ti ciljevi, ostvarivanje javnosti rada, članstvo u udruzi, unutarnje ustrojstvo, tijela HFD-a, sastav tijela, način odlučivanja, način izbora i opoziva, trajanje mandata, odgovornost članova, način financiranja i stjecanja imovine, način rješavanja sporova i sukoba interesa unutar HFD-a, način sazivanja sjednica, te druga pitanja od značaja za HFD.

Izrazi u muškom rodu koji se spominju u ovom Statutu upotrijebljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

Članak 2.

HFD je udruga u koju se dobrovoljno učlanjuju filozofski znanstveni i stručni radnici radi ostvarivanja zajedničkih ciljeva utvrđenih ovim Statutom i djeluje na području Republike Hrvatske.

Naziv udruge glasi: Hrvatsko filozofsko društvo. Skraćeni naziv udruge je: HFD.

Adresa sjedišta udruge je: Hrvatsko filozofsko društvo, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Ivana Lučića 3, 10000 Zagreb.

Članak 3.

HFD je neprofitna organizacija koja ima svojstvo pravne osobe i upisana je u Registar udruga Republike Hrvatske.

Članak 4.

HFD se može po potrebi udružiti i ostvarivati suradnju sa srodnim udrugama i organizacijama u Republici Hrvatskoj i inozemstvu, koje imaju slične ciljeve i područje djelatnosti, u svrhu ostvarivanja ciljeva utvrđenih ovim Statutom.

Odluku o suradnji i učlanjenju iz st. 1. ovog članka donosi Skupština HFD-a.

Članak 5.

HFD ima pečat okruglog oblika, promjera 2,8 cm s upisanim tekstom: Hrvatsko filozofsko društvo, Zagreb.

 

II. PODRUČJE DJELOVANJA, CILJEVI I DJELATNOSTI

Članak 6.

Područje djelovanja HFD-a sukladno ciljevima je: obrazovanje, znanost i istraživanje, odnosno: odgoj i obrazovanje; znanost, stručni rad i istraživanje; te ostale djelatnosti iz područja obrazovanja, znanosti i istraživanja.

Ciljevi HFD-a su:

– razvijanje filozofske misli, i to kako razvijanje suvremenog filozofskog mišljenja, tako i promicanje filozofske tradicije kao pretpostavke suvremene misli i sastavka duhovne baštine suvremenog čovječanstva;
– unapređivanje znanstvenog rada, visokoškolskog i srednjoškolskog odgojno-obrazovnog rada te izdavačke djelatnosti;
– razvijanje profesionalne etike svojih članova;
– pobuđivanje i razvijanje interesa šire javnosti za aktualne filozofske probleme i problematiku filozofije uopće;
– zaštita javnog stručno-znanstvenog djelovanja svojih članova.

Članak 7.

Djelatnosti HFD-a su:

– organiziranje konferencija, simpozija, tribina i drugih oblika okupljanja članova HFD-a i zainteresirane javnosti;
– organiziranje predavanja domaćih i inozemnih filozofskih znanstvenih radnika o rezultatima njihovih filozofskih istraživanja, o suvremenim kretanjima i ostvarenjima filozofske misli;
– izdavanje znanstvenih i stručnih publikacija;
– poticanje i organiziranje znanstvenog i odgojno-obrazovnog rada u interdisciplinarnim područjima;
– poticanje članova HFD-a i znanstvenih radnika drugih struka na suradnju;
– u suradnji s drugim stručnim udrugama, afirmiranje znanstvenoga, visokoškolskoga i srednjoškolskoga obrazovnog rada, vrednovanja rada u tim područjima i poboljšanja pojedinačnoga i zajedničkoga standarda svojih članova;
– organiziranje razgovora posvećenih problemima unapređivanja filozofskog znanstvenog i nastavnog rada.

 

III. ČLANSTVO

Članak 8.

Članovi HFD-a mogu biti hrvatski državljani i stranci:

– koji su diplomirali filozofiju,
– koji se bave znanstvenim ili stručnim filozofskim radom.

Članak 9.

O prijemu u članstvo odlučuje Upravni odbor HFD-a na osnovu pisanog zahtjeva kandidata u obliku pristupnice, uz priloženu dokumentaciju i podatke potrebne za pravovaljano odlučivanje. Odluke Upravnog odbora HFD-a potvrđue Skupština HFD-a.

Protiv odluke Upravnog odbora svaki član HFD-a, kao i kandidat, može podnijeti žalbu Skupštini HFD-a, čija odluka je konačna.

Članak 10.

Svojstvo člana HFD-a stječe se upisom u Registar članova, koji vodi tajnik HFD-a u sjedištu udruge.

Registar članova sadrži sljedeće podatke:

– osobno ime i prezime,
– osobni identifikacijski broj (OIB),
– datum i mjesto rođenja,
– adresa prebivališta,
– adresa elektroničke pošte,
– datum učlanjenja u HFD,
– datum prestanka članstva u HFD-u,
– radnopravni status i naziv pravne osobe u kojoj je član zaposlen.

Članak 11.

Registar članova ažurira se kontinuirano te je dostupan na uvid članovima i nadležnim državnim tijelima na njihov pisani zahtjev.

Članak 12.

Svaki član HFD-a ima jednaka prava, dužnosti i obveze, i to:

– da bira i da bude biran u tijela HFD-a,
– da predlaže planove, programe i aktivnosti HFD-a,
– da prisustvuje sjednicama Skupštine HFD-a,
– da daje primjedbe, mišljenja i prijedloge o radu tijela HFD-a,
– da obavještava i bude obaviješten o radu HFD-a i njegovih tijela,
– da sudjeluje u svim oblicima rada HFD-a,
– da sudjeluje u izvršavanju zadaća HFD-a koje su utvrđene ovim Statutom, planovima i programima rada te drugim odlukama tijela HFD-a,
– da čuva i podiže ugled HFD-a te da svojim stručnim radom pridonosi promicanju filozofije i kulture uopće,
– da redovito plaća članarinu.

Članak 13.

Član HFD-a je dužan redovito plaćati članarinu.

Visinu članarine određuje Skupština HFD-a najkasnije do kraja kalendarske godine za sljedeću godinu.

Članarina se plaća jednokratnom uplatom najkasnije do 1. ožujka za tekuću godinu.

Članak 14.

Članstvo u HFD-u prestaje:

– izjavom člana o istupanju,
– isključenjem,
– neplaćanjem članarine 2 godine,
– smrću.

Članak 15.

Član HFD-a može istupiti iz članstva podnošenjem pisane Izjave o istupanju iz članstva Upravnom odboru HFD-a. Na prvoj sljedećoj sjednici nakon primitka Izjave o istupanju, Upravni će odbor konstatirati prestanak članstva i utvrditi datum te brisati člana iz Registra članova HFD-a.

Član HFD-a može biti isključen iz članstva samo iznimno, i to ako krši odredbe Statuta, svojim djelovanjem narušava ugled HFD-a, te ako prouzroči značajniju štetu HFD-u i članstvu.

Prijedlog za isključenje člana iz HFD-a daje Nadzorni odbor, a o njemu odlučuje Upravni odbor.

Isključeni član ima pravo žalbe Skupštini HFD-a u roku od 30 dana od dana dostave odluke o isključenju.

Odluka Skupštine HFD-a po žalbi je konačna.

Upravni odbor je dužan, bez odgađanja, na prvoj sljedećoj sjednici obavijestiti Skupštinu HFD-a o prestanku članstva u HFD-u po bilo kojoj osnovi.

 

IV. JAVNOST RADA

Članak 16.

Rad HFD-a i njegovih tijela je javan.

HFD poduzima mjere da se osigura javnost rada i da članovi budu redovito obavještavani o radu HFD-a i stanju u HFD-u, o odlukama i drugim aktima koje su donijela tijela HFD-a.

Članak 17.

U HFD-u se organiziraju i provode javne rasprave o nacrtima i prijedlozima svih općih akata HFD-a.

Tijela HFD-a su dužna razmotriti sve inicijative, prijedloge i primjedbe koje iznose članovi HFD-a, stručne institucije i druga tijela o pitanjima od šireg društvenog značaja, te o zauzetom stajalištu obavijestiti predlagatelja i javnost, bez odgađanja.

V. TIJELA HFD-a

Članak 18.

Tijela HFD-a su:

– Skupština,
– Upravni odbor,
– Nadzorni odbor.

Članak 19.

Skupština je najviše tijelo HFD-a.

Skupštinu čine svi članovi HFD-a.

Članak 20.

Sjednica Skupštine se održava najmanje jednom godišnje, a prema potrebi se može održavati i češće.

Osim redovnih, sjednice skupštine mogu biti izborne, izvanredne, tematske i svečane.

Članak 21.

Redovnu, izbornu, tematsku i svečanu sjednicu Skupštine saziva predsjednik HFD-a. Dnevni red sjednice Skupštine HFD-a utvrđuje Upravni odbor HFD-a.

Izborna sjednica održava se svake dvije godine.

Izvanrednu sjednicu Skupštine saziva Predsjednik HFD-a na zahtjev Upravnog odbora HFD-a, na zahtjev Nadzornog odbora HFD-a ili na zahtjev najmanje jedne trećine članova HFD-a.

Izvanrednu sjednicu Skupštine predsjednik HFD-a je dužan sazvati u roku od 30 dana od dana primitka zahtjeva za sazivanjem izvanredne Skupštine.

Ukoliko predsjednik HFD-a ne sazove izvanrednu sjednicu Skupštine u navedenom roku, istu će sazvati predlagatelji.

Dnevni red izvanredne sjednice Skupštine utvrđuje predlagatelj u svome zahtjevu za sazivanjem izvanredne sjednice Skupštine HFD-a.

Poziv na sjednicu Skupštine, zajedno s dnevnim redom i radnim materijalima upućuje se članovima najkasnije 7 dana prije održavanja sjednice poštom, elektroničkom poštom ili na drugi odgovarajući način.

U slučaju isteka mandata tijela HFD-a, sjednicu Skupštine saziva zadnja osoba upisana za zastupanje u Registar udruga Republike Hrvatske.

Članak 22.

Skupština na svojim sjednicama raspravlja i odlučuje o sljedećem:

– donosi Statut HFD-a i njegove izmjene i dopune,
– donosi druge opće akte i njihove izmjene i dopune,
– bira i razrješava predsjednika HFD-a,
– bira i razrješava članove Upravnog odbora HFD-a,
– bira i razrješava članove Nadzornog odbora HFD-a,
– imenuje i opoziva likvidatora HFD-a,
– usvaja financijski plan i financijsko izvješće HFD-a,
– raspravlja i odlučuje o stupanju u asocijacije koje djeluju na području Republike Hrvatske i u inozemstvu,
– donosi smjernice za program i plan rada HFD-a,
– razmatra izvršenje programa i plana rada HFD-a,
– utvrđuje visinu članarine,
– odlučuje o prijedlozima za osnivanje časopisa i izdavanje znanstvenih i stručnih publikacija,
– imenuje i razrješava glavne i odgovorne urednike i predsjednike savjeta publikacija kojima je osnivač,
– potvrđuje sastav uredništva i savjeta publikacija kojima je osnivač,
– razmatra i usvaja izvješća uredništva publikacija HFD-a,
– razmatra i usvaja izvješća Upravnog i Nadzornog odbora HFD-a,
– bira predstavnike u međunarodne organizacije i asocijacije,
– u drugom stupnju odlučuje o isključenju članova HFD-a,
– odlučuje o prestanku rada HFD-a,
– odlučuje o svim drugim pitanjima koja su joj dana u nadležnost zakonom, Statutom i drugim općim aktima HFD-a.

Članak 23.

Sjednici Skupštine predsjeda Radno predsjedništvo i predsjedavajući Radnog predsjedništva, koje na prijedlog Upravnog odbora bira Skupština.

Za vrijeme rada Skupštine vodi se zapisnik u koji se unose podaci o vremenu i mjestu održavanja, broju prisutnih, dnevnom redu, raspravama i zaključcima. Zapisnik potpisuju predsjedavajući Radnog predsjedništva i zapisničar sjednice Skupštine.

Članak 24.

Skupština može pravovaljano odlučivati ukoliko je sjednici nazočno 50 % članova plus jedan član.

Odluke se donose većinom glasova nazočnih članova, ukoliko Statutom nije predviđena drukčija većina.

Ukoliko sjednici nije nazočna potrebna većina, sjednica se odgađa za 30 minuta, a tada Skupština može donositi pravovaljane odluke ukoliko je na sjednici nazočno najmanje 30 članova, te se sve odluke u tome slučaju moraju donijeti dvotrećinskom većinom nazočnih članova Skupštine.

Glasovanje na sjednici je u pravilu javno, osim ako Skupština ne odluči da se o pojedinim pitanjima odluke donose tajnim glasovanjem.

Rad na sjednici Skupštine uređen je Poslovnikom o radu Skupštine koji donosi Skupština na prijedlog Upravnog odbora HFD-a.

Članak 25.

Upravni odbor je izvršno tijelo HFD-a, a čine ga predsjednik HFD-a i 8 članova koji između sebe biraju dopredsjednika HFD-a i tajnika HFD-a. Predsjednika HFD-a i članove Upravnog odbora bira Skupština na prijedlog Upravnog odbora HFD-a.

Lista kandidata za Upravni odbor mora odražavati ravnomjernu zastupljenost glavnih segmenata filozofskog djelovanja.

Ako broj kandidata premašuje broj mjesta u Upravnom odboru, članovi se biraju tajnim glasovanjem, a izabrani su oni s najvećim brojem glasova.

Mandat članova Upravnog odbora traje dvije godine i iste osobe ne mogu biti dva puta uzastopno birane u Upravni odbor.

Svaki član Upravnog odbora može zatražiti svoje razrješenje prije isteka mandata na koji je izabran, s tim da je dužan obavljati svoju dužnost do donošenja odluke o razrješenju. Skupština je dužna donijeti odluku o zahtjevu za razrješenje na prvoj redovnoj sjednici i pokrenuti postupak izbora novog člana Upravnog odbora do isteka mandata Upravnog odbora.

Ukoliko je član Upravnog odbora trajno spriječen obavljati svoju dužnost ili je razriješen prije isteka mandata, Skupština je dužna na prvoj redovnoj sjednici pokrenuti postupak izbora novog člana Upravnog odbora do isteka mandata Upravnog odbora.

Članak 26.

Upravni odbor obavlja sljedeće poslove:

– vodi rad HFD-a između dva zasjedanja Skupštine,
– izvršava odluke Skupštine,
– imenuje stalna i povremena tijela Upravnog odbora,
– predlaže plan i program rada HFD-a,
– predlaže Skupštini usvajanje financijskog plana i financijskog izvješća,
– odlučuje o materijalno-financijskim sredstvima HFD-a u okviru financijskog plana,
– donosi odluke o prijemu u članstvo i prestanku članstva u prvom stupnju,
– donosi akte koji su potrebni za redovito izlaženje časopisa čiji je HFD osnivač te drugih publikacija koje objavljuje HFD,
– obavlja druge poslove i zadatke utvrđene zakonom, Statutom, drugim općim aktima HFD-a i odlukama Skupštine.

Članak 27.

Upravni odbor može pravovaljano odlučivati ako je na sjednici nazočno najmanje 5 članova.

Odluke o pitanjima iz svoje nadležnosti Upravni odbor donosi većinom glasova nazočnih članova.

Upravni odbor se sastaje prema potrebi, a najmanje tri puta godišnje.

Sjednice saziva i vodi predsjednik HFD-a, odnosno dopredsjednik ako je predsjednik spriječen.

Predsjednik je dužan sazvati sjednicu Upravnog odbora i kada to zatraži Nadzorni odbor ili najmanje jedna trećina članova Upravnog odbora.

Članak 28.

Upravni odbor za svoj rad odgovara Skupštini.

Svaki član Upravnog odbora osobno je odgovoran za svoj rad, a u skladu sa svojim pravima i obvezama odgovoran je i za cjelokupan rad i odluke Upravnog odbora.

Upravni odbor može biti razriješen i prije isteka mandata ako:

– djeluje suprotno Statutu HFD-a,
– ne obavlja poslove iz svoje nadležnosti,
– ne provodi odluke Skupštine.

O razrješenju Upravnog odbora odlučuje se na izvanrednoj sjednici Skupštine, koja se saziva na zahtjev najmanje jedne trećine članova HFD-a ili na zahtjev Nadzornog odbora.

O razrješenju pojedinih članova Upravnog odbora odlučuje se na prvoj redovnoj sjednici Skupštine.

Članak 29.

Nadzorni odbor ima 3 člana koje bira Skupština iz redova članstva HFD-a, a na prijedlog Upravnog odbora HFD-a.

Članovi Nadzornog odbora na prvoj konstituirajućoj sjednici, koju saziva predsjednik HFD-a, između sebe biraju predsjednika Nadzornog odbora HFD-a.

Član Nadzornog odbora ne može biti član niti jednog drugog tijela koje bira, odnosno imenuje Skupština.

Mandat članova Nadzornog odbora traje dvije godine.

Člana Nadzornog odbora može razriješiti Skupština na prijedlog Upravnog odbora HFD-a, ako:

– djeluje suprotno Statutu HFD-a,
– ne obavlja poslove iz svoje nadležnosti.

Novi član Nadzornog odbora bira se na prvoj redovnoj sjednici Skupštine do isteka mandata Nadzornog odbora.

Svaki član Nadzornog odbora može zatražiti svoje razrješenje prije isteka mandata na koji je izabran, s tim da je dužan obavljati svoju dužnost do donošenja odluke o razrješenju. Skupština je dužna donijeti odluku o zahtjevu za razrješenje na prvoj redovnoj sjednici i pokrenuti postupak izbora novog člana Nadzornog odbora do isteka mandata Nadzornog odbora.

Ukoliko je član Nadzornog odbora trajno spriječen obavljati svoju dužnost, Skupština je dužna na prvoj redovnoj sjednici pokrenuti postupak izbora novog člana Nadzornog odbora do isteka mandata Nadzornog odbora.

Članak 30.

Nadzorni odbor ima pravo i dužnost da:

– razmatra i kontrolira promjene Statuta i drugih općih akata,
– kontrolira provođenje odluka Skupštine i Upravnog odbora,
– razmatra i nadzire poštivanje prava i izvršavanje obveza svih tijela HFD-a,
– nadzire materijalno-financijsko poslovanje HFD-a,
– provodi kontrolu stanja blagajne, blagajničkih knjiga, spisa i priloga koji se odnose na novčano poslovanje,
– rješava sporove i sukobe interesa,
– nadzire rad drugih tijela HFD-a i izvršavanje radnih zadataka u skladu sa zakonom i općim aktima HFD-a,
– obavlja i druge poslove na osnovu akata HFD-a i odluka Skupštine.

Članak 31.

Radi izvršavanja svojih zadataka Nadzorni odbor ima pravo uvida u dokumentaciju i druge podatke svih tijela HFD-a, kao i na njihovu kontrolu, kako bi utvrdio činjenično stanje.

Nadzorni odbor sastaje se prema potrebi, a najmanje jednom godišnje.

Nadzorni odbor donosi odluke većinom glasova svojih članova.

Članak 32.

Nadzorni odbor ima pravo i dužnost da o uočenim nepravilnostima izvijesti Skupštinu i Upravni odbor, te da predloži mjere za otklanjanje istih.

Članak 33.

Predsjednika HFD-a bira Skupština na mandat od 2 godine.

Kandidaturu za predsjednika HFD-a može istaknuti svaki član HFD-a, koji ima pisanu podršku najmanje 10 članova HFD-a.

Ukoliko ima 2 i više kandidata za predsjednika HFD-a, izbor će se izvršiti tajnim glasovanjem.

Predsjednik HFD-a je po položaju član i predsjednik Upravnog odbora HFD-a.

Predsjednik obavlja sljedeće poslove i zadatke:

– saziva i vodi sjednice Upravnog odbora,
– brine se za izvršenje odluka Skupštine i Upravnog odbora,
– predstavlja i zastupa HFD u pravnom prometu,
– izvršava i osigurava izvršavanje svih zadaća koje mu povjere Skupština i Upravni odbor, a koje proizlaze iz Statuta i drugih općih akata HFD-a.

U slučaju dulje spriječenosti, predsjednika zamjenjuje dopredsjednik, koji tada ima iste ovlasti kao i predsjednik.

Članak 34.

Predsjednik HFD-a može biti razriješen i prije isteka roka na koji je izabran ako:

– djeluje suprotno Statutu HFD-a,
– ne obavlja poslove iz svoje nadležnosti utvrđene Statutom.

O razrješenju predsjednika HFD-a odlučuje se na izvanrednoj sjednici Skupštine HFD-a na zahtjev Upravnog odbora, na zahtjev Nadzornog odbora ili na zahtjev najmanje jedne trećine članova HFD-a.

Na postupak izbora novog predsjednika HFD-a primjenjuju se odredbe čl. 33. i mandat mu traje do isteka mandata Upravnog odbora.

Članak 35.

Tajnik HFD-a bira se iz reda članova Upravnog odbora HFD-a na mandat od 2 godine.

Tajnik obavlja sljedeće poslove i zadatke:

– vodi brigu o Registru članova HFD-a, podmirivanju članarine i o arhivi HFD-a,
– vodi brigu o obavještavanju članova HFD-a i javnosti sukladno odredbama Statuta,
– uređuje i ažurira mrežnu stranicu HFD-a,
– izvršava i druge zadaće koje mu povjere Skupština i Upravni odbor.

Članak 36.

Poslovnog tajnika HFD-a bira Upravni odbor HFD-a na neodređeno vrijeme. Poslovni tajnik svoju dužnost obavlja profesionalno.

Poslovni tajnik HFD-a obavlja sljedeće poslove i zadatke:

– brine o prihodima i rashodima HFD-a,
– brine o imovini HFD-a,
– vodi brigu o osobama zaposlenim u HFD-u,
– organizira financiranje aktivnosti udruge i druge poslove financijskog karaktera,
– izrađuje financijski plan udruge u dogovoru s drugim tijelima HFD-a,
– podnosi financijsko izvješće Skupštini HFD-a.

Poslovni tajnik HFD-a ima pravo potpisivati tekuću dokumentaciju koja je neophodna za funkcioniranje Društva.

Poslovni tajnik HFD-a može biti razriješen ako ne obavlja poslove iz svoje nadležnosti utvrđene Statutom.

Članak 37.

Administrativnog tajnika HFD-a bira Upravni odbor HFD-a na neodređeno vrijeme. Administrativni tajnik svoju dužnost obavlja profesionalno.

Administrativni tajnik HFD-a obavlja sljedeće poslove i zadatke:

– koordinira rad tijela HFD-a,
– vrši unutarnju kontrolu djelatnosti HFD-a,
– daje nadležnim tijelima prijedloge za unapređenje rada HFD-a.

Administrativni tajnik HFD-a ima pravo potpisivati tekuću dokumentaciju koja je neophodna za funkcioniranje Društva.

Administrativni tajnik HFD-a može biti razriješen ako ne obavlja poslove iz svoje nadležnosti utvrđene Statutom.

Članak 38.

Likvidatora HFD-a bira Skupština na prijedlog Upravnog odbora.

Likvidator može biti i osoba koja nije član HFD-a, a mora raspolagati odgovarajućim stručnim znanjem, kako bi mogla voditi brigu o raspodjeli imovine HFD-a.

Likvidator zastupa HFD u postupku likvidacije, te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u Registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje HFD-a do okončanja postupka likvidacije i brisanja HFD-a iz Registra udruga.

Pokretanjem postupka likvidacije prestaju ovlaštenja tijela i osoba ovlaštenih za zastupanje HFD-a.

 

VI. SEKCIJE I KRUGOVI

Članak 39.

HFD može osnivati sekcije za pojedina područja filozofije (Sekcija za istočne filozofije, Sekcija za filozofiju medija, Sekcija za kršćansku filozofiju, Sekcija za filozofiju svijeta, itd.).

Članak 40.

U cilju decentralizacije rada HFD-a i širenja njegovih aktivnosti, HFD potiče znanstvene i stručne filozofske inicijative svojih članova u svim krajevima Hrvatske, a u tom smislu mogu se osnivati filozofski krugovi za pojedine regije, odnosno regionalna središta (Zadarski filozofski krug, Splitski filozofski krug, Osječki filozofski krug, itd.).

 

VII. IMOVINA DRUŠTVA

Članak 41.

Imovinu HFD-a čine:

– članarine,
– darovi i dobrovoljni prilozi,
– donacije iz državnog i lokalnih proračuna,
– donacije i druga sredstva dobivena od međunarodnih instuticija,
– drugi prilozi dobiveni iz propisanih djelatnosti HFD-a,
– cjelokupna pokretna i nepokretna imovina HFD-a.

Dobit koju HFD ostvari u obavljanju svojih djelatnosti koristi se isključivo u svrhu ostvarivanja ciljeva HFD-a utvrđenih Statutom.

 

VIII. STATUT I DRUGI OPĆI AKTI

Članak 42.

Statut je temeljni akt HFD-a i svi drugi akti moraju biti u skladu sa Statutom.

U slučaju neusklađenosti, odnosno suprotnosti pojedinih odredaba drugih općih akata s odredbama Statuta, primjenjuju se odredbe Statuta.

Članak 43.

Nacrt Statuta priprema i utvrđuje Upravni odbor i upućuje ga na raspravu svim članovima HFD-a.

Nakon provedene rasprave među članstvom, Upravni odbor utvrđuje konačni tekst prijedloga Statuta, te ga prosljeđuje Skupštini na usvajanje, odnosno donošenje.

Izmjene i dopune Statuta provode se po istom postupku kao i donošenje Statuta.

Članak 44.

Vjerodostojno tumačenje Statuta daje Skupština HFD-a.

Članak 45.

Statut HFD-a objavljuje se na mrežnoj stranici HFD-a.

 

XI. PRESTANAK RADA

Članak 46.

HFD prestaje raditi ako ne ispunjava svrhu i ciljeve radi kojih je osnovano, a odluku o tome donosi Skupština dvotrećinskom većinom glasova svih članova HFD-a.

HFD prestaje raditi i na osnovi pravomoćne odluke nadležnog državnog tijela.

Članak 47.

Imovina HFD-a koja preostane nakon namirenja vjerovnika i troškova likvidacijskog, sudskog i drugih postupaka predaje se drugoj udruzi, ustanovi ili zakladi koja ima slične programske ciljeve temeljem odluke Skupštine.

Arhiva HFD-a predaje se i pohranjuje u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu, u svrhu proučavanja hrvatske filozofske baštine.

X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 48.

Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut HFD-a koji je Skupština HFD-a donijela na svojoj sjednici održanoj 28. 11. 1997.

Članak 49.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja.

Predsjedavajući Skupštine Hrvatskog filozofskog društva

prof. dr. sc. Vladimir Jelkić