Metodički ogledi 31-32 (1-2/2010)

SADRŽAJ
CONTENTS

Riječ urednika (str. 5-6)
Milan Polić

OBRAZOVANJE POMORACA

Uvodnik: Obrazovanje pomoraca (str. 9-11)
Bruno Ćurko

STCW konvencija i bolonjski proces (str. 13-22)
STCW convention and the bologna process
Leonardo Marušić

Metodičke odrednice u nastavi astronomske navigacije (str. 23-38)
Methodic specifics of teaching of celestial navigation
Maksim Klarin

Uloga astrologije u Kolumbovu otkriću novoga svijeta (str. 39-48)
The role of astrology in Columbus discovery of the new world
Ivana Skuhala Karasman

Marko Polo – svjetski putnik (str. 49-60)
Marco Polo – the world traveler
Ivan Peklić

Vrste plovilā u Kotruljevićevu udžbeniku plovidbe (str. 61-86)
Sorts of vessels in Kotruljević’s de navigatione
Davor Balić

Nova rješenja za profesionalne izazove pomoraca – antistres programi i razvijanje kritičkog mišljenja (str. 87-103)
A new solutions for the professional challenges of seafarers – antistress programs and development of critical thinking
Bruno Ćurko, Nenad Vertovšek

STUDIJE

Medij jezika (str. 107-132)
The medium of language
Sead Alić

Emocije pri ispitivanju intelektualnih sposobnosti učenika (str. 133-148)
Emotions during testing of intellectual abilities of pupils
Neala Ambrosi-Randić, Dževdet Hadžiselimović

Povezanost dimenzija tri mjerna instrumenta za procjenu darovitosti i neverbalne inteligencije predškolske djece (str. 149-175)
Correlation between the dimensions of three measuring instruments for evaluation giftedness with nonverbal intelligence at preschool
Joško Vukosav, Joško Sindik

Roditeljsko vrednovanje preventivnog programa sigurnosti djece u dječjem vrtiću (str. 177-198)
Parents’ evaluation of the prevention program for safety of children in kindergarten (str. 177-198)
Zvjezdana Veselinović

ESEJI

Finski obrazovni sustav. Refleksija na studijsku posjetu (str. 201-224)
Educational system in Finland. Reflection on a study visit
Radojko Damjanović

»Paradigma univerzitet« i znanstvena istraživanja – između kreacije, transfera i primjene znanstvenog znanja (str. 225-240)
Das „Paradigma Universität“ und wissenschaftliche Forschung – zwischen Schöpfung, Übertragung und Anwendung des wissenschaftlichen Wissens
Dragan Jakovljević

KOMENTARI I OSVRTI

Prikaz projekta: pogled u vlastito mišljenje (str. 243-245)
Mišo Tokić

Zašto me vrijeđa neargumentacija? (str. 247-248)
Krešimir Ibrišimović

Napomena uz »Istraživanje ‘žene u filozofiji’« (str.249-249)
Boris Kalin