Filozofska istraživanja 113 (1/2009)

SADRŽAJ
CONTENTS / INHALT / CONTENU

FILOZOFIJA I GLOBALIZACIJA

Filozofija i globalizacija. Uz temu (str. 3-5)
Mislav Kukoč

Neumitnost globalizacije, nužnost alternative i pitanje o odgovornosti (str. 7-13)
Unabwendbarkeit der Globalisierung, Notwendigkeit der Alternative und die Frage über die Verantwortlichkeit
Lino Veljak

Poimanje globalizacije (str. 15-29)
The Concept of Globalization
Željko Kaluđerović

Globalizacija, moć i politika znanja: jedanaest antiteza o globalizaciji (str. 31-50)
Globalization, Power and Knowledge Policy: Eleven Antitheses on Globalization
Zlatan Delić

Globalno selo (str. 51-61)
The Global Village
Sead Alić

Vrline imperija između kapitala i terora (str. 63-74)
Virtues of an Empire between Capital and Terror
Boris Gunjević

Ekumenski imperijalizam (str. 75-88)
Ecumenical Imperialism
Alen Tafra

Dvoznačnost fenomena globalizacije. Za globalizaciju solidarnosti (str. 87-106)
Two-valuedness of the Phenomenon of the Globalization. For the Globalisation of Solidarity
Ivan Karlić

Personalistička etika kao odgovor na izazove globalizacije (str. 107-118)
Personalistische Ethik als Antwort auf die Herausforderungen der Globalisierung
Iris Tićac

Ambivalentnost procesa globalizacije i etičke implikacije teorije društvenog izbora Amartye Sena (str. 119-130)
Ambivalence of Globalization Process and Ethical Implications of Amartya Sen’s Social Choice Theory
Šimo Šokčević

Globalizacija kao destruktor identiteta. Primjer okolišnog osiromašenja (str. 131-143)
Globalization as Destructor of Identity. Example of Environmental Destruction
Tomislav Krznar

STUDIJE

Descartesove ispovijesti (str. 145-159)
Descartes’ Confessions
Jasna Šakota-Mimica

Viđenje i interpretacija: Dvije metafore Karla Marxa i jedna teza o tehnici kao epistemološkoj figuri (str.161-178)
Vision and Interpretation: Karl Marx’s Two Metaphors and One Thesis on Technique as an Epistemological Figure
Aleksandar Mijatović

Laclau i Mouffe o (ne)mogućnosti društva (str. 179-190)
Laclau and Mouffe on the (Im)Possibility of Society
Gordan Maslov

Od slabe misli do slabog komunizma (str. 191-198)
From Weak Thought to Weak Communism
Luka Bogdanić

Postmarksizam i postmodernizam (str. 199-203)
Postmarxismus und Postmodernismus
Zvonko Šundov

Filozofija i život. Filozofska i socio-kulturna antropologija Nikole Skledara (str. 205-214)
Philosophy and Life. Philosophical and Socio-Cultural Anthropology of Nikola Skledar
Mladen Labus

RECENZIJE I PRIKAZI (str. 215-237)

Marko Vučetić: Filozofija egzistencije Cornellia Fabra
Maja Poljak

Erna Banić-Pajnić, Mihaela Girardi-Karšulin, Ljerka Schiffler (ur.): Vladimir Filipović. Život i djelo (1906–1984)
Željka Metesi Deronjić

Vesna Batovanja. Martin Heidegger
Željko Pavić

Jasenka Kodrnja: Žene-zmije – rodna dekonstrukcija
Petra Šćukanec

Edward O. Wilson: O ljudskoj prirodi
Suzana Marjanić

Nelson Goodman: Načini svjetotvorstva
Katarina Brajdić

Draško Bjelica: Epileme
Lino Veljak

Divna Vuksanović: Filozofija medija
Livia Pavletić

Jovan Babić (ur.): Edicija »Primenjena etika«
Sandra Radenović

Dževad Hodžić: Odgovornost u znanstvenotehnološkom dobu
Dejan Donev

Filozofska istraživanja