Metodički ogledi 36 (2/2012)

SADRŽAJ
CONTENTS

FILOZOFIJA S DJECOM

Zahvala recenzentima

Riječ urednika (str. 5-6)
Milan Polić

Uvodnik (str. 9-12)
Bruno Ćurko

Dijalog u filozofiji s djecom i razvoj filozofije za djecu (str. 13-28)
Marjan Šimenc

Koncept budućnosti i misaoni pokusi. U kojoj se mjeri može i treba programirati stvarnost? (str. 29-42)
Marina Katinić

Tko se boji korupcije još? (str. 43-58)
Bruno Ćurko, Ivana Kragić

Aikido za djecu: smisao kreativnog podučavanja koordinacije uma i tijela (str. 59-78)
Nenad Vertovšek, Vesna Vertovšek

»Filozofija s djecom« i motiviranje djece na učenje (str. 79-88)
Miloš Jeremić

Upotreba metode Sokratovih krugova u nastavi (str. 89-100)
Tina Marasović

Upotreba mobilnih tehnologija u nastavi (str. 101-110)
Zoran Kojčić

Prikaz projekta ETHOS (str. 111-112)

STUDIJE

Uporaba strategija učenja u odnosu na znanje i razinu učenja stranoga jezika (str. 115-136)
Nikolina Božinović, Barbara Perić

Glazbene preferencije učenika prema glazbi različitog tempa (str. 137-146)
Snježana Dobrota, Matija Mikelić

Težina i sila teža – teškoće sa značenjima i definicijama (str. 147-164)
Vjera Lopac

RECENZIJE I PRIKAZI

Metodički aspekti obrade muzikoloških sadržaja: mediji u nastavi glazbe (str. 167)
Maja Bolić, Vera Dopuđ, Martina Mahić, Sabina Vidulin-Orbanić i Lada Duraković