Metodički ogledi 19 (1/2004)

SADRŽAJ
CONTENTS

ODGOJ I MANIPULACIJA

Analiza tekstova u osnovnoškolskim čitankama (str. 9-27)
Text Analysis of Primary School Textbooks
Ladislav Bognar

(Video)medijska pismenost, manipulacija, ovisnost (str. 29-40)
(Video)media Literacy, Manipulation, Addiction
Dževdet Hadžiselimović

SVEUČILIŠNA NASTAVA

O nastavničkoj kompetenciji sveučilišnih nastavnika (str. 43-62)
On the Teaching Competence of University Lecturers
Boris Kalin

Tečajevi u sveučilišnoj nastavi (str. 63-71)
University Courses
Tatjana Pavlovski

110. OBLJETNICA VUK-PAVLOVIĆEVA ROÐENJA

Pavao Vuk-Pavlović i filozofija odgoja u Hrvatskoj (str. 75-78)
Pavao Vuk-Pavlovic and the Philosophy of Education in Croatia
Milan Polić

Filozofija odgoja s osvrtom na neke teme filozofije odgoja Pavla Vuk-Pavlovića (str. 79-94)
The Philosophy of Education in the Light of Some of the Topics of Pavao Vuk-Pavlovic’s Philosophy of Education
Bruno Ćurko

METODIČKI PRIJEDLOG

Ocjenjivanje grupnog rada (str. 97-105)
Group Work Evaluation
Bahar Kerimova

PRIKAZ

Zašto Zadru treba centar za mlade? (str. 109-113)
Why Zadar Needs a Youth Centre?
Bruno Ćurko