Filozofska istraživanja 109 (1/2008)

SADRŽAJ
CONTENTS / INHALT / CONTENU

ČOVJEK I KULTURA

Kultura kao sudbina (str. 3-11)
Culture as Destiny
Milan Polić

Čovjek kao metafizička utvara. Identitet individue i zajednice (str. 13-20)
Der Mensch als metaphysisches Gespenst. Die Identität des Individuums und der Gemeinschaft
Lino Veljak

Civilno društvo i politička kultura (str. 21-33)
Civil Society and Political Culture
Dragica Vujadinović

Prije-ugovorno stanje i moderni red (str. 35-48)
The Pre-Contractual Condition and the Modern Order
Ankica Čakardić

Kulturni pluralizam i pravednost u recepciji Willa Kymlicke (str. 49-61)
Cultural Pluralism and Justice in Recepction of Will Kymlicka
Marita Brčić

Copy-paste kultura. Od “Mehaničke mlade” do copy-paste kulture (str. 63-74)
Copy-paste Culture. From “Mechanical Bride” to copy-paste theories
Sead Alić

Tehnologija kao oblikovateljica ljudske kulture: društvene i psihološke posljedice (str. 75-82)
Technology as a Shaper of Human Culture: Social and Psychological Consequences
Vladimir Davčev, Elena Ačkovska-Leškovska

Tehnofobija u digitalnoj kulturi. Neka filozofska pitanja (str. 83-96)
Technophobia in Digital Culture. Some Philosophical Issues
Josip Ćirić, Ruža Kovačević

Čovjek tranzicije u mas-medijskom društvu (slučaj Srbija) (str. 97-106)
The Man of Transition in Mass-Media Society (Case Serbia) (str. 97-106)
Ivana Kronja

Semiozom stvoren svijet: Cassirer – Goodman (str. 107-116)
Semiotic Worldmaking: Cassirer – Goodman
Joško Žanić

Marcuseovo shvaćanje kulture (str. 117-124)
Marcuse’s Understanding of Culture
Slobodan Sadžakov

Argument enkulturacije kao doprinos njegovanju tolerancije (str. 125-136)
The Enculturation Argument as a Contribution to the Cherishing of Tolerance
Predrag Režan

Suvremeni čovjek u procijepu između kartezijanskog ideala moralnosti i (post)modernog kulturnog habitusa (str. 137-154) The Modern Man in the Precipice between Descartean Ideal of Morality and the (Post)Modern Cultural Habitus
Dafne Vidanec

Radikalna ortodoksija Johna Milbanka i njegovo poimanje kulture kao donologije (str. 155-161)
Radical Orthodoxy of John Milbank and his Concept of Culture as Donology
Boris Gunjević

Čovjek i kultura »duhovne pustinje« (str. 163-176)
Man and Culture of »Spiritual Desert«
Marko Vučetić

Sve se vrti oko vrta. Koplje od oruđa do oružja, grad od vrta do utvrde (str. 177-192)
Everything Regards Gardening. The Spear from Tool to Weapon, the Town from Garden to Fortress
Rajka Polić

STUDIJE

Etika vrlina (str. 193-207)
Virtue Ethics
Boran Berčić

Ljudsko – konačna granica. Biotehnologija (ra)stvaranja i dolazak poslijeljudskoga (str. 209-221)
Human – The Final Frontier. Biotechnology of (Dis)Creation and Arrival of Posthuman
Krunoslav Nikodem

RECENZIJE I PRIKAZI (str. 223-248)

Ivan Čehok: Filozofija odgoja Eugena Finka
Zvonimir Komar

Josip Oslić: Vjera i um
Mile Marinčić

Marko Špikić: Humanisti i starine
Stjepan Špoljarić

Suzana Marjanić i Antonija Zaradija Kiš (ur.): Kulturni bestijarij
Milan Pelc

Ugo Vlaisavljević: Rat kao najveći kulturni događaj
Tonči Valentić

Jasna Šakota Mimica: Dekartova metafizika tela
Marko Tokić

Karel Kosik: O dilemama suvremene povijesti
Lino Veljak

Judith Butler: Raščinjavanje roda
Danijela Majić

Richard Dawkins: Iluzija o bogu
Željko Senković

Žak Derida: O duhu
Duška Dobrosavljev

Filozofska istraživanja