upravni i nadzorni odbor HFD-a

UPRAVNI ODBOR

Doc. dr. sc. Bruno Ćurko, predsjednik

(Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu)

Mr. sc. Perislava Bešić-Smlatić, potpredsjednica

(Srednja škola Ivana Lucića, Trogir)

Dr. sc. Matija Mato Škerbić, tajnik

(Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu)

Izv. prof. dr. sc. Ivo Džinić

(Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu)

Izv. prof. dr. sc. Anto Gavrić

(Fakultet filozofije i religijskih znanosti Sveučilišta u Zagrebu)

Prof. dr. sc. Damir Hršak

(Metalurški fakultet u Sisku Sveučilišta u Zagrebu)

Marijana Kolednjak, prof.

(Sveučilišni centar Varaždin Sveučilišta Sjever)

Doc. dr. sc. Boško Pešić

(Filozofski fakultet Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku)

Prof. dr. sc. Iris Tićac

(Odjel za filozofiju Sveučilišta u Zadru)

 

NADZORNI ODBOR

Mr. sc. Goran Grgec, predsjednik

(Zagreb)

Marko Kos, mag. phil.

(Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu)

Dr. sc. Marko Kardum

(Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu)