statut HFD-a

Na temelju čl. 11., st. 2. i čl. 37., st. 1. Zakona o udrugama (NN 70/97) Skupština Hrvatskoga filozofskog društva, održana dana 28. studenoga 1997., donijela je

S T A T U T
Hrvatskoga filozofskog društva

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Hrvatsko filozofsko društvo (u daljnjem tekstu: HFD) je udruga u koju se dobrovoljno udružuju filozofski znanstveni i stručni radnici radi ostvarivanja zajedničke svrhe i zadataka utvrđenih ovim Statutom.

Članak 2.

HFD se može u skladu sa zakonom učlaniti u odgovarajuće međunarodne organizacije.

Članak 3.

Naziv je društva: Hrvatsko filozofsko društvo, skraćeno HFD.

Sjedište je HFD u Zagrebu, I. Lučića 3.

HFD djeluje na području Republike Hrvatske.

Članak 4.

HFD ima svojstvo pravne osobe.

HFD se upisuje u registar udruga.

Članak 5.

HFD predstavlja i zastupa predsjednik HFD.

Članak 6.

HFD ima svoj žig. Žig je HFD okrugao, promjera 2,8 cm s urezanim tekstom: Hrvatsko filozofsko društvo, Zagreb.

II. CILJEVI I DJELATNOSTI

Članak 7.

Ciljevi su HFD razvijanje filozofske misli – kako razvijanje suvremenoga filozofskog mišljenja, tako i promicanje filozofske tradicije kao pretpostavke suvremene misli i sastavka duhovne baštine suvremenoga čovječanstva. Odatle proizlaze djelatnosti HFD:

– da na području filozofije unaprjeđuje znanstveni rad, visokoškolski i srednjoškolski odgojno-obrazovni rad, te izdavačku i publicističku djelatnost;
– da razvija profesionalnu etiku svojih članova;
– da pobuđuje i razvija interese širega kruga javnosti za aktualne filozofske probleme i problematiku filozofije uopće;
– da štiti javno stručno-znanstveno djelovanje svojih članova;
– da potiče i organizira znanstveni i odgojno-obrazovni rad u interdisciplinarnim područjima;
– da potiče članove HFD i znanstvene radnike drugih struka na suradnju;
– da u suradnji sa stručnim udrugama radi na afirmaciji znanstvenoga, visokoškolskoga i srednjoškolskoga obrazovnog rada, vrjednovanja rada u tim područjima i poboljšanja pojedinačnoga i zajedničkog standarda svojih članova.

Članak 8.

Ciljevi i djelatnosti HFD ostvaruju se:

– organiziranjem simpozija, savjetovanja, kolokvija, sastanaka oko okrugloga stola i drugih oblika okupljanja članova HFD i drugih zainteresiranih znanstvenih radnika posvećenih znanstvenim i stručnim pitanjima filozofije;
– organiziranjem predavanja domaćih i inozemnih filozofskih znanstvenih radnika o rezultatima njihovih filozofskih istraživanja, o suvremenim kretanjima i ostvarenjima filozofske misli;
– izdavanjem znanstvenih i stručnih publikacija;
– organiziranjem razgovora i oblika okupljanja posvećenih problemima promicanja filozofskoga znanstvenog i nastavnog rada te filozofskoga obrazovanja i sl.

III. JAVNOST RADA

Članak 9.

Rad je HFD javan.

Članak 10.

HFD poduzima potrebne mjere da se osigura javnost rada i da članovi budu stalno obavještavani o radu i problemima u HFD, odlukama i aktima koje je donosilo HFD. Sastanci organa HFD su javni.

Radi obavješćivanja svojih članova i javnosti, HFD se koristi svojim glasilima i drugim sredstvima javnoga priopćavanja.

Članak 11.

HFD o svom radu obavješćuje organizacije i tijela s kojima surađuje.

Članak 12.

U HFD se organiziraju i provode javne rasprave o nacrtima i prijedlozima općih akata HFD.

Članak 13.

Tijela HFD dužna su razmotriti inicijative, prijedloge i primjedbe koje pokreću članovi, stručne organizacije i druga tijela. Tijelo koje je razmatralo inicijativu, prijedlog ili primjedbu, dužno je obavijestiti predlagače o zauzetom stavu nakon prve svoje sjednice.

IV. ČLANSTVO U DRUŠTVU

Članak 14.

Članom HFD može postati svaki poslovno sposobni državljanin Republike Hrvatske i stranac:

a) koji je diplomirao filozofiju
b) koji se bavi znanstvenim ili stručnim filozofskim radom.

Članak 15.

O prijemu u članstvo odlučuje Upravni odbor HFD. Primanje u HFD vrši se na osnovu pismenoga zahtjeva kandidata, u kojem su sadržani potrebni podatci i dokumentacija. Zahtjev u obliku pristupnice podnosi se Upravnom odboru HFD. O žalbama protiv odluke Upravnog odbora odlučuje Skupština.

Članak 16.

Članstvo u HFD prestaje:

– izjavom člana o istupanju,
– isključenjem,
– ako član 2 godine ne plati članarinu i
– smrću.

Članak 17.

Član HFD može istupiti iz članstva podnošenjem pismene izjave Upravnom odboru HFD. Na prvoj svojoj narednoj sjednici nakon primitka izjave Upravni je odbor dužan konstatirati prestanak članstva u HFD na temelju izjave podnositelja.

Član može biti isključen iz HFD samo iz iznimnih razloga i to ako se ne drži Statuta.

Inicijativu za isključenje iz HFD daje Nadzorni odbor, a o njoj odlučuje Upravni odbor.

Isključeni član ima pravo žalbe Skupštini, koja donosi konačnu odluku.

Članak 18.

Svaki član HFD ima jednaka prava, dužnosti i obveze. Prava su, dužnosti i obveze člana:

– da bira i da bude biran u tijela HFD;
– da predlaže programe i planove HFD;
– da prisustvuje sjednicama upravnih tijela HFD;
– da daje prijedloge, primjedbe i mišljenja o radu tijela;
– da obavješćuje i bude obaviješten o radu HFD i njegovih tijela;
– da neposredno sudjeluje u svim oblicima rada HFD;
– da sudjeluje u obavljanju zadataka HFD koji proizlaze iz odredaba Statuta, programa rada i drugih zaključaka tijela HFD;
– da čuva i podiže ugled HFD i svojim stručnim radom pridonosi promicanju filozofije i kulture uopće i
– da uredno plaća članarinu.

V. TIJELA DRUŠTVA

Članak 19.

O radu i poslovanju kao i ostvarivanju svojih međusobnih prava i obveza u HFD, odlučuju članovi HFD neposredno osobnim izjašnjavanjem ili posredstvom HFD.

Članak 20.

HFD ima slijedeća tijela:

1. SKUPŠTINU;
2. UPRAVNI ODBOR;
3. NADZORNI ODBOR.

1. Skupština

Članak 21.

Skupština je najviše tijelo HFD.

Skupštinu čine svi članovi HFD. Članstvo u Skupštini prestaje prestankom članstva u HFD.

Članak 22.

Skupština se održava jednom godišnje, a prema potrebi i češće.

Osim redovnih, Skupštine mogu biti izvanredne, tematske i svečane.

Članak 23.

Redovnu Skupštinu saziva Upravni odbor HFD.

Izvanrednu Skupštinu saziva Upravni odbor na vlastitu inicijativu, na zahtjev Nadzornog odbora ili na zahtjev barem trećine članova HFD.

Ako Upravni odbor ne sazove Skupštinu na zahtjev ovlaštenih predlagatelja u roku od 60 dana, imaju je pravo sazvati i sami predlagatelji.

Obavijest o sazivanju Skupštine s dnevnim redom, datumom i mjestom zasjedanja, mora biti pismeno dostavljena svakom članu HFD prije održavanja Skupštine.

Članak 24.

Skupština na svojim sjednicama raspravlja i odlučuje o osnovnim djelatnostima HFD i obavlja navlastito ove poslove:

– donosi Statut HFD i njegove izmjene i dopune;
– donosi druge opće akte i njihove izmjene i dopune;
– bira i razrješuje Upravni odbor i Nadzorni odbor;
– usvaja financijski plan i završni račun HFD;
– raspravlja i odlučuje o pristupanju u organizacije koje djeluju na području Republike Hrvatske i u inozemstvu;
– donosi smjernice za plan i program rada HFD;
– razmatra izvršenje plana, programa i rada HFD;
– odlučuje o visini članarine;
– odlučuje o prijedlozima za osnivanje časopisa i izdavanje znanstvenih i stručnih publikacija;
– imenuje i razrješuje glavne urednike i predsjednike savjeta publikacija kojima je osnivač;
– potvrđuje sastav uredništva i savjeta tih publikacija;
– razmatra izvješća uredništava publikacija HFD;
– razmatra i usvaja izvješća Upravnoga odbora i Nadzornoga odbora;
– bira predstavnike u međunarodne organizacije;
– odlučuje o isključenju članova HFD;
– odlučuje o prestanku rada HFD;
– donosi rješenja i odlučuje o svim ostalim pitanjima koja su joj dana u nadležnost zakonom, ovim Statutom i drugim općim aktima HFD.

Članak 25.

Sjednici Skupštine predsjeda od Skupštine izabrano radno Predsjedništvo i predsjedavajući radnog Predsjedništva.

Za vrijeme rada Skupštine vodi se zapisnik u koji se unose podatci o mjestu i vremenu održavanja, broju prisutnih, dnevni red, zaključci i sažetak rasprava. Zapisnik potpisuje predsjedavajući radnoga Predsjedništva i zapisničar.

Skupština može pravovaljano odlučivati ako je nazočna jedna trećina članova Društva. Ukoliko sjednici ne prisustvuje potrebna većina, sjednica se odgađa za pola sata, a tada skupština može donositi pravovaljane odluke ukoliko sjednici prisustvuje 30 članova. U tom slučaju odluke se donose dvotrećinskom većinom nazočnih članova.

Odluke se donose većinom glasova prisutnih članova.

Glasovanje na sjednici u pravilu je javno, ako Skupština ne odluči da se o pojedinim pitanjima odluke donose tajnim glasovanjem.

2. Upravni odbor

Članak 26.

Upravni je odbor izvršno tijelo Skupštine koje između zasjedanja Skupštine vodi rad HFD i odlučuje o svim pitanjima iz svoje nadležnosti, u skladu sa zakonom, Statutom i drugim općim aktima HFD.

Članak 27.

Upravni odbor bira Skupština iz svojih redova.

Upravni se odbor sastoji od predsjednika, dopredsjednika, tajnika i 6 članova.

Predsjednika HFD bira Skupština tajnim glasovanjem. Izabran je kandidat koji dobije natpolovičnu većinu glasova nazočnih članova Skupštine. U drugom je krugu od dva kandidata izabran onaj koji je dobio veći broj glasova.

Listu kandidata za Upravni odbor, na kojoj su ravnomjerno zastupljeni glavni segmenti filozofskoga djelovanja, utvrđuje Skupština. Ako broj kandidata premašuje broj mjesta u Upravnom odboru, članovi se Upravnog odbora biraju tajnim glasovanjem. Izabrani su članovi s najvećim brojem glasova.

Dopredsjednika i tajnika biraju članovi Upravnog odbora iz svojih redova.

Članovi Upravnog odbora i predsjednik biraju se na 2 godine.

Iste osobe ne mogu uzastopno imati dva mandata.

Članak 28.

Upravni odbor posebno obavlja slijedeće poslove:

– vodi rad HFD između dva zasjedanja Skupštine;
– izvršava odluke i zaključke Skupštine;
– imenuje stalna i povremena tijela Upravnog odbora;
– predlaže godišnji plan i program rada poštujući smjernice dane na godišnjoj Skupštini;
– podnosi Skupštini financijski plan i završni račun na usvajanje;
– odlučuje o sazivu Skupštine i predlaže dnevni red;
– odlučuje o materijalno-financijskim sredstvima HFD u okviru financijskoga plana;
– donosi odluke o prijemu u članstvo i prestanku članstva kako je to ovim Statutom predviđeno;
– donosi akte koji su potrebni za redovito izlazenje časopisa kojih je HFD osnivač, i drugih publikacija koje objavljuje HFD;
– obavlja druge poslove i zadatke utvrđene zakonom, ovim Statutom, drugim općim aktima HFD i odlukama Skupštine.

Članak 29.

Upravni odbor može pravovaljano odlučivati ako sjednici prisustvuje najmanje 5 članova.

Odluke o pitanjima iz svoje nadležnosti Upravni odbor donosi većinom nazočnih glasova.

Upravni odbor sastaje se prema potrebi, a najmanje tri puta godišnje.

Sjednice saziva i vodi predsjednik, odnosno dopredsjednik koji zamjenjuje predsjednika. Predsjednik je dužan sazvati sjednicu Upravnoga odbora kada to zatraži, Nadzorni odbor ili najmanje trećina članova HFD.

Članak 30.

Upravni je odbor za svoj rad odgovoran Skupštini.

Svaki član Upravnoga odbora osobno je odgovoran za svoj rad, odnosno za izvršenje povjerenih mu poslova i zadataka, a u skladu sa svojim pravima i dužnostima odgovoran je za rad i odluke Upravnom odboru.

Članak 31.

Upravni odbor može biti opozvan i prije isteka roka na koji je izabran:

– ako djeluje suprotno Statutu HFD;
– ako ne obavlja poslove iz svoje nadležnosti, utvrđene ovim Statutom;
– ako ne provodi odluke Skupštine koja ga je izabrala.

O tome odlučuje izvanredna Skupština, koja se saziva na zahtjev najmanje trećine članova HFD ili na zahtjev Nadzornog odbora.

Članak 32.

Predsjednik HFD obavlja slijedeće poslove i zadatke:

– saziva i vodi sjednice Upravnoga odbora;
– brine se za izvršenje odluka, zaključaka i stavova Skupštine i Upravnog odbora;
– predstavlja i zastupa HFD pred svim tijelima i organizacijama u zemlji i inozemstvu;
– predstavlja i zastupa HFD u postupcima pred sudovima i drugim državnim tijelima;
– izvršava druge zadatke na osnovi Statuta i akata HFD;
– izvršava zadatke koje mu povjeri Skupština ili Upravni odbor.

U slučaju dulje spriječenosti predsjednika, dopredsjednik ima iste ovlasti kao i predsjednik.

Članak 33.

Predsjednik HFD može biti opozvan i prije isteka roka na koji je izabran:

– ako djeluje suprotno Statutu HFD;
– ako ne obavlja poslove iz svoje nadležnosti, utvrđene ovim Statutom.

O tome odlučuje izvanredna Skupština, koju saziva Upravni odbor na osnovi svoje odluke ili na zahtjev najmanje trećine članova HFD.

Članak 34.

Tajnik HFD obavlja slijedeće poslove i zadatke:

– vodi brigu o evidenciji članstva u HFD, podmirivanju članarine i o cjelokupnom arhivu HFD;
– vodi brigu o obavješćivanju članova HFD i javnosti u skladu s odredbama Statuta;
– podnosi Skupštini izvješće o izvršenju financijskoga plana i završnom računu;
– izvršava zadatke koje mu povjeri Skupština ili Upravni odbor.

Članak 35.

Dužnosti su članova Upravnog odbora da prisustvuju sjednicama Upravnoga odbora, da preuzimaju zaduženja u ostvarivanju plana rada i izvješćuju o izvršenjima obveza.

Članak 36.

Predsjednik, dopredsjednik, tajnik i članovi Upravnoga odbora odgovaraju za svoj rad Upravnom odboru i Skupštini.

Upravni odbor može razriješiti dužnosti dopredsjednika i tajnika prije isteka vremena na koje su izabrani. O razlozima razrješavanja Upravni odbor obavješćuje Skupštinu na prvom zasjedanju.

3. Nadzorni odbor

Članak 37.

Nadzorni odbor ima tri člana koje bira Skupština iz redova članstva HFD. Iz svojih redova Odbor bira predsjednika.

Za člana Nadzornog odbora ne može biti izabran član Upravnoga odbora HFD.

Članovi Nadzornoga odbora biraju se na dvije godine.

Člana Nadzornoga odbora može opozvati Skupština:

– ako djeluje suprotno Statutu HFD;
– ako ne obavlja poslove iz svoje nadležnosti, utvrđene ovim Statutom.

Novi član Nadzornoga odbora bira se na Skupštini do isteka mandata Odbora.

Članak 38.

Nadzorni odbor ima pravo i dužnost da:

– razmatra i kontrolira promjenu ovoga Statuta i drugih općih akata HFD;
– kontrolira provođenje odluka Skupštine i Upravnoga odbora;
– razmatra i nadzire poštivanje prava i izvršavanje obveza svih tijela HFD;
– nadzire cjelokupno materijalno-financijsko poslovanje HFD;
– osigurava odnosno provodi kontrolu stanja blagajne, blagajničkih knjiga, spisa i priloga koji se odnose na novčano poslovanje;
– nadzire rad stručne službe HFD i izvršavanje radnih zadataka u skladu sa zakonom i općim aktima HFD;
– obavlja druge poslove na osnovi akata HFD i odluka Skupštine.

Članak 39.

Radi izvršavanja svojih zadataka Nadzorni odbor ima pravo na uvid u dokumentaciju i druge podatke svih tijela kao i na kontrolu stručnih službi HFD da bi utvrdio činjenično stanje.

Nadzorni odbor sastaje se prema potrebi, a najmanje jednom godišnje.

Članak 40.

Nadzorni odbor ima pravo i dužnost da o uočenim pojavama i o svojim stavovima obavješćuje Skupštinu i Upravni odbor i da predlaže poduzimanje odgovarajućih mjera.

VI. ODSJECI I KRUGOVI

Članak 41.

HFD može osnivati odsjeke za pojedina područja filozofije (grčka, istočna, analitička, hermeneutička, hrvatska filozofija itd.).

HFD će podržati (sve) stručne filozofske inicijative svojih članova u svim krajevima Hrvatske

– poput organiziranja filozofskih krugova, predavanja, rasprava o problemima nastave u okviru aktiva nastavnika itd. radi promicanja i povezivanja filozofskog života u cijeloj zemlji.

VII. IMOVINA DRUŠTVA

Članak 42.

Imovinu HFD čine:

– članarine;
– darovi i dobrovoljni prilozi;
– dotacije iz državnog proračuna;
– i ostali prilozi dobiveni iz propisanih djelatnosti Društva.

Dobit koju Društvo ostvari u obavljanju svojih djelatnosti koristi se isključivo u svrhu ostvarivanja ciljeva Društva utvrđenih Statutom.

VIII. STATUT I DRUGI OPĆI AKTl

Članak 43.

Statut je temeljni akt HFD i svi drugi akti HFD moraju biti u skladu s odredbama Statuta. Odredbe drugih akata HFD koje su u suprotnosti s odredbama Statuta ne mogu se primjenjivati.

Članak 44.

Nacrt Statuta priprema i utvrđuje Upravni odbor i upućuje ga na raspravu članstvu. Konačni tekst Statuta usvaja Skupština.

O usvajanju izmjena i dopuna Statuta i drugih akata HFD odlučuje Skupština.

Članak 45.

Tumačenje odredaba Statuta HFD daje Skupština.

Članak 46.

Statut HFD i drugi akti HFD objavljuju se na način koji utvrđuje Skupština.

IX. PRESTANAK RADA DRUŠTVA

Članak 47.

HFD prestaje raditi ako ne ispunjava svrhu i zadatke radi kojih je osnovano.

HFD prestaje s radom kada o tome donese odluku Skupština dvotrećinskom većinom glasova svih članova.

HFD prestaje raditi i na osnovi pravomoćne odluke nadležnoga državnog organa.

U slučaju prestanka rada HFD arhiv se pohranjuje u Institutu za filozofiju u svrhu proučavanja hrvatske filozofske baštine. Ostala imovina predaje se na pohranu Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici.

X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 48.

Statut stupa na snagu danom usvajanja.

Stupanjem na snagu ovoga Statuta prestaje važiti Statut donesen na sjednici Skupštine HFD od 6. lipnja 1986. godine.

Predsjednica Hrvatskoga filozofskog društva
Dr. Ljerka Schiffler

Tajnik Hrvatskoga filozofskog društva
Mr. Željko Pavić